Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại Minh Ngọc 3.103.300 28,21% 30/06/2022
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP 2.206.000 20,05% 30/06/2022
Đặng Việt Phương Anh 1.478.492 13,44% 30/06/2022
Đặng Việt Dũng 1.314.296 11,95% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thanh Hải 845.236 7,68% 30/07/2019
Đặng Văn Việt Tổng giám đốc 589.546 5,36% 30/06/2022
Đồng Tuấn Vũ Chủ tịch HĐQT 577.508 5,25% 30/06/2022
Hoàng Trọng Bình Thành viên HĐQT 500.000 4,55% 31/12/2019
Đặng Văn Đạt 299.255 2,72% 30/06/2022
CTCP Redstarcera 27.232 0,25% 31/12/2021
Đào Duy Mĩnh 2.600 0,02% 31/12/2019
Nguyễn Minh Giáp Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 08/10/2022
Nguyễn Thị Hiền Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 08/10/2022
Nguyễn Văn Khải 0 0,00% 29/01/2018
Nguyễn Thị Thảo 0 0,00% 29/01/2018
Nguyễn Đức Vinh Nam Thành viên HĐQT 0 0,00% 08/10/2022
Nguyễn Thị Nguyên 0 0,00% 08/10/2022
Nguyễn Minh Đức 0 0,00% 08/10/2022
Nguyễn Thị Phương Thanh 0 0,00% 08/10/2022
Đỗ Tô Hiệu Thành viên HĐQT 0 0,00% 08/10/2022