Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trà Anh Tú Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/04/2022
Phan Tiến Dũng Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 01/04/2022
Trần Văn Phú Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/04/2022
Nguyễn Chinh Chiến Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/04/2022
Đỗ Khắc Thuấn Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/04/2022
Trần Xuân Lẫn Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/04/2022