Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trần Huy Đức 36.624.960 23,26% 27/07/2022
Công ty TNHH Xây dựng Trường Thành 34.452.000 21,88% 27/07/2022
Nguyễn Thị Ngọc Thành viên HĐQT 18.900.000 12,00% 27/07/2022
Trần Huy Thiệu Chủ tịch HĐQT 9.504.000 6,04% 27/07/2022
Nguyễn Duy Hưng Tổng giám đốc 2.187.000 1,39% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Hà Thành viên HĐQT 2.187.000 1,39% 30/06/2022
Nguyễn Mạnh Hùng 2.025.000 1,39% 31/12/2021
Hà Huyền Trang Thành viên Ban kiểm soát 6.500 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Trọng Hải 3.153 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Văn Trường Phó Tổng giám đốc 540 0,00% 30/06/2022
Trần Huyền Trang Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Văn Trường Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/09/2022
Vũ Xuân Hiểu Phó Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 27/09/2022
Thành Hồng Thắm Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Dũng Hoàng Kế toán trưởng 0 0,00% 27/09/2022
Lê Thị Huyền Trang 0 0,00% 27/09/2022
Cấn Thị Phương Hà 0 0,00% 27/09/2022
Đào Thị Thanh Quyên 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Văn Lanh 0 0,00% 27/09/2022
Kiều Thị Mỹ Hạnh Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 27/09/2022