Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH FINSTA 485.000 24,25% 08/09/2022
CTCP Sông Đà 19 483.200 24,16% 08/09/2022
Công ty TNHH Maxport 130.000 6,50% 30/06/2020
Lưu Thị Mai 97.900 4,90% 08/09/2022
Nguyễn Tấn Lộc 97.300 4,87% 30/06/2020
Trần Hồng Tài 84.000 4,20% 30/06/2020
Trần Trung Hiếu 75.300 3,77% 30/06/2020
CTCP May Thanh Trì 50.000 2,50% 31/12/2019
Đỗ Văn Pháo 14.300 0,72% 30/06/2020
Đào Mai Hương 11.400 0,57% 30/06/2020
Thomas Briem 1.600 0,08% 31/12/2019
Phan Thị Nguyệt Anh Kế toán trưởng 1.100 0,06% 30/06/2020
Nguyễn Thị Huệ Thành viên Ban kiểm soát 900 0,05% 30/06/2020
Phan Thị Ngọc Trâm 700 0,04% 30/06/2020
Nguyễn Hải Đông 0 0,00% 07/10/2022
Trần Thị Nam Phương 0 0,00% 07/10/2022
Lê Hoàng Ân 0 0,00% 07/10/2022
Nguyễn Quang Hải Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/10/2022
Lê Thị Hồng Lan 0 0,00% 18/06/2015
Lý Nam Ninh Phó Giám đốc 0 0,00% 07/10/2022