Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - CTCP 899.850 30,00% 06/01/2020
Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Đức Khang 695.250 23,18% 21/10/2019
Lã Xuân Hòa 300.000 10,00% 29/03/2019
Lương Thị Khánh 0 0,00% 18/01/2021
Nguyễn Minh Tuấn 0 0,00% 18/01/2021
Nguyễn Hồng Hải Thành viên HĐQT 0 0,00% 18/01/2021
Bùi Tấn Tài 0 0,00% 18/01/2021
Đặng Quốc Hưng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 18/01/2021
Nguyễn Hải Hà 0 0,00% 18/01/2021
Trần Huệ Linh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 18/01/2021
Hoàng Minh Thọ 0 0,00% 18/01/2021
Nguyễn Tuấn Anh 0 0,00% 18/01/2021
Nguyễn Hữu Khôi Kế toán trưởng 0 0,00% 18/01/2021
Phạm Tuấn Anh 0 0,00% 18/01/2021
Nguyễn Xuân Tới Phó Giám đốc 0 0,00% 18/01/2021
Phạm Hồng Thái Thành viên HĐQT 0 0,00% 18/01/2021
Bùi Thị Thuận Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 18/01/2021
Nguyễn Thị Thu Hiền Giám đốc 0 0,00% 18/01/2021
Ngân hàng TMCP Á Châu 0 0,00% 25/03/2019
Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương 0 0,00% 31/12/2017