Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Dongwon Systems Corporation 13.224.518 88,16% 31/12/2021
CTCP Bao bì Nhựa Tân Tiến 1.482.228 9,88% 31/12/2021
Vũ Mai Trang Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 01/12/2022
Nguyễn Phan Minh Khôi 0 0,00% 01/12/2022
Park Moonsu 0 0,00% 01/12/2022
Choi Sang Woo 0 0,00% 01/12/2022
Huỳnh Thanh Kháng 0 0,00% 01/12/2022
Bùi Thị Việt Hà 0 0,00% 01/12/2022
Won Jonghun Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/12/2022
Cho HyonWoo Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/12/2022
Kim Sung Kon Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/12/2022
Công ty TNHH Thương mại Việt Siêu 0 0,00% 08/09/2015
Châu Ngọc Giang Thanh 0 0,00% 14/10/2015
Nguyễn Hữu Thanh Tâm 0 0,00% 11/02/2017
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam 0 0,00% 11/02/2017
PCA International Opportunities Funds SPC 0 0,00% 04/07/2008
Koo Jae Young Tổng giám đốc 0 0,00% 01/12/2022
Lee SeHoon Giám đốc tài chính 0 0,00% 01/12/2022
CTCP Chứng khoán SSI 0 0,00% 18/06/2015
FTIF - Templeton Frontier Markets Fund 0 0,00% 31/12/2019