Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Jo Jeong Kook 0 0,00% 26/11/2022
Nguyễn Đình Khánh 0 0,00% 26/11/2022
Citigroup Global Markets Ltd 0 0,00% 18/06/2015
Nguyễn Thị Hằng 0 0,00% 06/10/2015
Lê Đình Hưng 0 0,00% 06/10/2015
Nguyễn Thị Tâm 0 0,00% 31/12/2014
Bùi Quang Định 0 0,00% 31/12/2014
Đoàn Bích Thảo 0 0,00% 08/10/2015
Đoàn Ngọc Dung 0 0,00% 30/06/2015
Nguyễn Thị Tâm 0 0,00% 13/10/2015
Lê Thanh Hải 0 0,00% 31/12/2016
Nguyễn Hữu Thanh Tâm 0 0,00% 11/02/2017
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam 0 0,00% 11/02/2017
PCA International Opportunities Funds SPC 0 0,00% 04/07/2008
Jang Sung Hak Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 26/11/2022
Red River Holding 0 0,00% 18/06/2015
Quỹ tầm nhìn SSI 0 0,00% 16/08/2013