Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Thanh Lâm Thành viên HĐQT 2.500.000 8,02% 31/12/2012
Nguyễn Duy Thái Dương Thành viên HĐQT 2.100.000 6,74% 31/12/2012
Hoàng Xuân Bắc Thành viên HĐQT 2.000.000 6,42% 31/12/2012
Vũ Huy Thắng Thành viên HĐQT 680.000 2,18% 31/12/2012
Đinh Ánh Tuyết Trưởng ban kiếm soát 130.300 0,41% 31/12/2012
Quách Mạnh Lâm Thành viên Ban kiểm soát 51.000 0,16% 31/12/2012
Phạm Trần Thọ Thành viên Ban kiểm soát 10.200 0,03% 31/12/2012