Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP 1.137.500 65,00% 30/06/2022
Trương Thoại Nhân Tổng giám đốc 401.170 22,92% 30/06/2022
CTCP Dược Trung ương 3 47.400 2,71% 22/06/2022
Vũ Tam Khôi 46.015 2,63% 14/01/2021
Nguyễn Đức Thắng 6.000 0,34% 02/11/2018
Văn Thị Lệ Phương 3.500 0,20% 30/06/2022
Trần Thị Minh Thành viên HĐQT 3.300 0,19% 30/06/2022
Trương Minh Nguyệt 2.400 0,14% 30/06/2022
Nguyễn Thế Nam Thành viên Ban kiểm soát 2.000 0,11% 30/06/2022
Hoàng Thị Minh Tâm 2.000 0,11% 30/06/2022
Ngô Thị Thu Hiền Trưởng ban kiếm soát 300 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thanh Mai 0 0,00% 31/12/2017
Hoàng Minh Thắng 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Thiện Tâm 0 0,00% 01/11/2017
CTCP Dược phẩm Ceteco USA 0 0,00% 14/01/2021
Nguyễn Huy Thanh Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/02/2023
Trần Đàm Thị Việt Kế toán trưởng 0 0,00% 01/02/2023
Võ Kim Huệ 0 0,00% 01/02/2023
Trần Anh Tuấn Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/02/2023
Nguyễn Văn Thảo 0 0,00% 01/02/2023