Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Đầu tư và phát triển Công nghiệp - CTCP 8.415.000 51,00% 31/12/2021
Nguyen Susan Ha 787.200 4,77% 01/06/2022
Kiều Oanh 45.000 0,27% 31/12/2021
Nguyễn Minh Đồng Chủ tịch HĐQT 20.000 0,12% 30/06/2022
Phạm Thị Lan Thảo 10.000 0,06% 30/06/2022
Phan Trần Thùy Linh 3.000 0,02% 31/12/2021
Dương Thị Bình 0 0,00% 31/12/2013
Dương Văn Minh 0 0,00% 31/12/2013
Nguyễn Hải Hoàng Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 01/10/2022
Bùi Văn Đức 0 0,00% 31/12/2014
Nguyễn Kim Nhường 0 0,00% 22/11/2010
Nguyễn Thị Thùy Dương 0 0,00% 19/08/2015
Nguyễn Văn Hiền Phúc 0 0,00% 01/10/2022
Huỳnh Gia Đạt Tổng giám đốc 0 0,00% 01/10/2022
Huỳnh Thị Mỹ Duyên 0 0,00% 31/12/2012
Nghiêm Hoài Ân 0 0,00% 31/12/2016
Đỗ Vũ Nấm Hương 0 0,00% 01/10/2022
Huỳnh Thị Quế Anh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/10/2022
Lê Thị Thùy Dương Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/10/2022
Lê Đức Thịnh Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/10/2022