Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng công ty IDICO - CTCP 5.384.690 67,31% 20/09/2022
KB Vietnam QVM Securities Master Fund (Equity) 439.930 5,50% 18/04/2022
Trần Văn Phú 46.120 0,58% 30/06/2022
Trần Thúy Hường Trưởng ban kiếm soát 27.920 0,35% 31/12/2021
Bùi Hữu Hiền 10.000 0,13% 31/12/2021
Nguyễn Ngọc Minh 10.000 0,13% 30/06/2022
Mai Thị Nguyệt 1.500 0,02% 30/06/2022
Trần Cao Thắng 1.420 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hồng Thành viên Ban kiểm soát 500 0,01% 30/06/2022
Phạm Quốc Vượng 220 0,00% 30/06/2022
Hồ Thị Hải Hà 200 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Quốc Trí Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/06/2021
Phan Văn Chính 0 0,00% 07/10/2022
Mai Quốc Chinh 0 0,00% 30/06/2017
Lê Văn Thành 0 0,00% 31/12/2013
Phạm Thiếu Sơn 0 0,00% 07/04/2017
Nguyễn Cao Nguyên 0 0,00% 30/06/2021
Ngô Duy Hiện 0 0,00% 31/12/2014
Nguyễn Hoàng Công Giám đốc 0 0,00% 07/10/2022
Hoàng Văn Hiến 0 0,00% 07/10/2022