Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Vũ Thị Như Mai Tổng giám đốc 3.446.236 22,07% 30/06/2022
Vũ Thanh Thảo 1.418.592 9,08% 30/06/2022
Vũ Thị Kim Liên 1.082.112 6,93% 30/06/2022
Nguyễn Thị Kim Thanh Thành viên Ban kiểm soát 762.740 4,88% 30/06/2022
Vũ Duy Bé 756.648 4,84% 30/06/2022
Nguyễn Thị Lệ Thanh 756.322 4,84% 30/06/2022
Vũ Thanh Thủy Thành viên Ban kiểm soát 750.000 4,80% 30/06/2022
Phạm Hữu Xuân 40.824 0,26% 30/06/2020
Phan Thị Phụng 12.097 0,08% 30/06/2020
Võ Thị Thu Nở 10.932 0,07% 30/06/2020
Võ Hồng Hạnh 1.728 0,01% 30/06/2020
Trần Thị Thanh Loan Trưởng ban kiếm soát 1.200 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Phương Thùy 839 0,01% 31/12/2021
Trần Thắng Công 409 0,00% 30/06/2020
Nguyễn Nhơn Tuấn 46 0,00% 30/06/2020
CTCP Thiết kế Xây lắp Viễn Đông 0 0,00% 14/02/2022
Trần Đinh Nguyên Lộc 0 0,00% 27/03/2014
Lê Hồ Quỳnh Trâm 0 0,00% 23/11/2015
Huỳnh Phan Thanh Vũ 0 0,00% 25/09/2022
Trần Thị Phương Lan Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 25/09/2022