Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 1.224.000 36,00% 31/12/2021
Lê Huy Hữu Hiệp Tổng giám đốc 934.224 27,48% 31/12/2021
Nguyễn Đức Tài Chủ tịch HĐQT 645.538 18,99% 31/12/2021
Phạm Thị Thu Hà 140.881 4,14% 31/12/2020
Phạm Thị Bình 62.124 1,83% 02/04/2021
Hoàng Văn Thao Thành viên HĐQT 35.916 1,06% 31/12/2021
Nguyễn Thanh Bình 32.500 0,96% 30/06/2018
Vương Thị Thu Hiền 14.616 0,43% 30/06/2018
Vũ Thị Huế 7.808 0,23% 31/12/2019
Hoàng Đức Trung Thành viên Ban kiểm soát 3.754 0,11% 31/12/2021
Mai Thanh Long 2.800 0,08% 30/06/2018
Nguyễn Thị Dung 2.662 0,08% 30/06/2018
Nguyễn Tài Nam Trưởng ban kiếm soát 2.600 0,08% 31/12/2021
Sái Thị Hồng Hoa 79 0,00% 31/12/2021
Phạm Thị Lan Hương 0 0,00% 21/04/2020
Nguyễn Quang Thi Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Phương Hướng Kế toán trưởng 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Xuân Tám 0 0,00% 11/11/2020
Nguyễn Thị Thu Huyền 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Hồng Phúc Thành viên HĐQT 0 0,00% 25/09/2022