Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP 3.176.600 57,76% 31/12/2021
Trần Linh Trang Thành viên HĐQT 564.565 10,26% 31/12/2021
Trần Ngọc Sang Thành viên HĐQT 40.084 0,73% 31/12/2021
Nguyễn Trọng Thoáng Tổng giám đốc 36.700 0,67% 31/12/2021
Vũ Thị Thanh Huyền Kế toán trưởng 5.276 0,10% 31/12/2021
Trần Minh Đức Phó Tổng giám đốc 1.900 0,03% 31/12/2021
Trần Trung Hiếu 1.900 0,03% 31/12/2019
Nguyễn Văn Tốn 0 0,00% 31/12/2017
Hoàng Văn Hóa Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 03/02/2023
Doãn Đoàn 0 0,00% 25/11/2016
Bùi Thị Thanh Hương 0 0,00% 25/11/2016
Nguyễn Thị Minh Thúy Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 25/11/2016
Nguyễn Thị Nguyệt 0 0,00% 25/11/2016
Lương Ngọc Sang Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 03/02/2023
Trần Mạnh Long Thành viên HĐQT 0 0,00% 03/02/2023
Nguyễn Lâm Cường 0 0,00% 03/02/2023
Lê Thị Chuyên Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 03/02/2023
Vũ Văn Định Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 25/11/2016