Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Phương 65.913.130 12,21% 19/01/2022
CTCP Rạng Đông 39.665.672 7,35% 19/01/2022
Phương Hữu Việt Thành viên HĐQT 24.551.404 4,55% 30/06/2022
CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi 6.020.219 1,11% 13/09/2022
Trần Tiến Dũng Thành viên HĐQT 5.492.760 1,02% 30/06/2022
Lương Thị Linh 1.280.363 0,24% 30/06/2022
Nguyễn Kim Phượng Trưởng ban kiếm soát 1.280 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Văn Trọng Tổng giám đốc 0 0,00% 26/09/2022
Nguyễn Thị Hoan Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 26/09/2022
Nguyễn Hồng Hải Thành viên HĐQT 0 0,00% 26/09/2022
Hoàng Vũ Tùng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 26/09/2022
Lê Kim Chi Giám đốc tài chính 0 0,00% 26/09/2022
Nguyễn Thành Công Kế toán trưởng 0 0,00% 26/09/2022
Cù Anh Tuấn Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 26/09/2022
Phương Thành Long Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 26/09/2022
Phan Văn Tới Phó Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 26/09/2022
Phạm Linh Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 26/09/2022
Lê Minh Huấn 0 0,00% 26/09/2022