Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Kiều Xuân Nam Chủ tịch HĐQT 51.030.051 50,92% 03/08/2022
Nguyễn Hoàn Hảo 1.244.678 2,04% 30/06/2018
Phạm Văn Hợp 1.241.625 2,03% 30/06/2018
Nguyễn Hoài Anh 643.800 1,06% 31/12/2018
Phạm Văn Thành 612.105 1,00% 30/06/2018
Nguyễn Ánh Lệ 575.600 0,94% 23/04/2019
Phạm Thị Lý 109.650 0,18% 30/06/2018
Phạm Văn Hoan 109.650 0,18% 30/06/2018
Đỗ Thị Diệu Anh 89.010 0,09% 31/12/2019
Đặng Minh Huệ Tổng giám đốc 87.642 0,09% 30/06/2022
Nguyễn Lệ Hoa 87.500 0,14% 30/06/2019
Nguyễn Thu Hà 55.000 0,05% 31/12/2020
Phạm Xuân Ưởng Thành viên HĐQT 36.499 0,04% 30/06/2022
Đậu Ngọc Thanh 11.500 0,01% 22/11/2021
Phan Tạ Thanh Huyền Kế toán trưởng 9.269 0,01% 30/06/2022
Phan Thanh Điệp 310 0,00% 30/06/2022
Đào Thị Thúy Ngà 200 0,00% 30/06/2022
Bùi Việt Anh 136 0,00% 30/06/2019
Nguyễn Văn Hiếu 0 0,00% 10/12/2022
Nguyễn Nam Hải 0 0,00% 30/06/2015