Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lê Đức Quang 0 0,00% 29/11/2022
Phạm Thị Vân Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 29/11/2022
Nguyễn Văn Hà 0 0,00% 29/11/2022
Nguyễn Thanh Bình 0 0,00% 29/11/2022