Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Hoàng Trọng Đức Chủ tịch HĐQT 19.319.136 40,21% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Tài 4.447.181 9,26% 02/12/2021
Nguyễn Đức Hùng Phó Tổng giám đốc 3.221.578 6,71% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hoài Thu 2.363.088 4,92% 30/06/2022
Vương Thị Minh Huế 1.602.717 3,34% 31/12/2021
Lê Anh Tuấn 1.309.919 2,73% 31/12/2021
Khúc Ngọc Thành Thành viên Ban kiểm soát 1.155.000 2,40% 30/06/2022
Nguyễn Tự Lực 574.894 2,39% 18/05/2021
Nguyễn Văn Thanh 502.403 2,09% 18/05/2021
Nguyễn Xuân Thu 66.866 0,28% 17/04/2018
Nguyễn Đức Toàn 21.184 0,09% 31/12/2020
Nguyễn Thùy Dương 449 0,00% 31/12/2020
CTCP Tập đoàn BGI 314 0,00% 31/12/2021
Vũ Viết Độ 0 0,00% 30/06/2016
CTCP Chứng khoán VNDIRECT 0 0,00% 23/09/2016
Phạm Văn Hợp 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Thị Hồng Diễm 0 0,00% 22/01/2019
Đỗ Mạnh Cường 0 0,00% 05/04/2021
Phạm Thị Trâm 0 0,00% 15/04/2020
Vũ Thị Kim Cúc 0 0,00% 19/07/2016