Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Đầu tư và Xây dựng TNG 6.209.900 51,75% 28/10/2022
CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MB 562.200 4,69% 04/04/2019
Nguyễn Tam Công 489.635 4,08% 25/01/2018
Bùi Huy Thái 472.203 3,94% 31/12/2020
Phạm Minh Tuấn 456.056 3,80% 30/06/2019
Trần Trung Hà Phó Tổng giám đốc 399.119 3,33% 30/06/2021
CTCP Xây dựng số 9 - VC9 304.800 2,54% 31/12/2021
Phạm Văn Hải 143.944 1,20% 31/12/2019
Phạm Ngọc Hùng 25.285 0,21% 31/12/2020
Nguyễn Tiến Nam 18.568 0,15% 31/12/2019
Hoàng Tùng Lâm 18.400 0,15% 31/12/2019
Đặng Thanh Huấn 15.150 0,13% 31/12/2019
Nguyễn Hải Lâm 8.890 0,07% 31/12/2018
Lại Thị Lan Kế toán trưởng 6.613 0,06% 30/06/2022
Lại Thị Hương 6.600 0,06% 30/06/2022
Nguyễn Trường Hưng 4.545 0,04% 31/12/2018
Trần Thạch Tiến 4.200 0,04% 30/06/2022
Đoàn Ngọc Ba 2.911 0,02% 30/06/2022
Mai Tùng Sơn 2.078 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Thị Lan 1.980 0,02% 31/12/2018