Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP 9.871.875 65,00% 30/06/2022
CTCP Thép Đà Nẵng 1.084.629 7,14% 31/12/2019
American LLC 1.065.500 7,02% 21/07/2022
Mè Hồng Minh 9.134 0,06% 30/06/2022
Huỳnh Thị Lệ Nga 5.737 0,04% 30/06/2022
Vương Thanh Đường Phó Tổng giám đốc 2.587 0,02% 30/06/2022
Lê Trọng Dung 2.137 0,01% 31/12/2020
Nguyễn Thanh Hùng Kế toán trưởng 1.958 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Bạch Đường Thành viên Ban kiểm soát 1.462 0,01% 30/06/2022
Hồ Duy Khải Thành viên Ban kiểm soát 337 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Phước Hải Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 01/10/2022
Trần Thanh Toàn 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Văn Lộc 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Văn Thoan Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/10/2022
Lê Văn Cam 0 0,00% 01/10/2022
Trương Thị Kim Anh 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Minh Quang 0 0,00% 31/12/2014
Ngô Tiến Thọ Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 01/10/2022
Hoàng Đức Hoa Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 01/10/2022
Nguyễn Đông Vững Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/10/2022