Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Tập đoàn CMH Việt Nam 3.421.900 68,44% 31/12/2021
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 1.500.000 30,00% 31/12/2021
Trịnh Quốc Sơn Kế toán trưởng 2.900 0,06% 04/07/2016
Nguyễn Duy Pháp Phó Giám đốc 1.100 0,02% 04/07/2016
Nguyễn Phú Dương 1.000 0,02% 04/07/2016
Phan Tuấn Ngọc Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 07/12/2022
Hoàng Văn Kiệm 0 0,00% 07/12/2022
Lê Văn Thiện 0 0,00% 07/12/2022
Đặng Xuân Hiến 0 0,00% 07/12/2022
Ngô Văn Tĩnh 0 0,00% 07/12/2022
Lê Việt Quang 0 0,00% 07/12/2022
Ngô Khánh Toàn Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/12/2022
Đoàn Xuân Hiệu 0 0,00% 07/12/2022
Trần Hữu Thành 0 0,00% 07/12/2022
Lê Mạnh Cường 0 0,00% 07/12/2022
Trần Minh Đức Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 07/12/2022
Đinh Thị Thủy Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 07/12/2022
Kim Ngọc Nhân Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/12/2022
Trần Văn Trung Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/12/2022
Nguyễn Văn Phi Giám đốc 0 0,00% 07/12/2022