Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Lương Xuân Quang Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 04/12/2022
Phan Tuấn Ngọc Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 04/12/2022