Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Kinh doanh xi măng Miền Bắc 17.042.526 64,24% 31/12/2021
CTCP Xi măng và Khoáng sản Yên Bái 426.246 1,61% 31/12/2021
CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông 18 0,00% 31/12/2021
CTCP Xây dựng số 1 0 0,00% 09/07/2014
Nguyễn Văn Cương 0 0,00% 31/12/2015
Phạm Ngọc Lan 0 0,00% 30/06/2014
Nguyễn Quang Huy 0 0,00% 31/12/2015
Lê Ngọc Hùng Phó Giám đốc 0 0,00% 30/09/2022
Mai Anh Tuấn Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/09/2022
Lò Mạnh Cường Thành viên HĐQT 0 0,00% 30/09/2022
Nguyễn Hoàng Thạch Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 30/09/2022
Mai Thanh Hải Thành viên HĐQT 0 0,00% 18/12/2020
Nguyễn Thị Minh Huệ Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 30/09/2022
Đặng Thị Thanh Hương 0 0,00% 30/09/2022
Nguyễn Minh Ái 0 0,00% 30/09/2022
Lê Hữu Toàn Thành viên HĐQT 0 0,00% 16/01/2017
Nguyễn Quốc Hòa 0 0,00% 30/09/2022
Vũ Thị Lừng 0 0,00% 30/09/2022
Nguyễn Thị Nguyệt Kế toán trưởng 0 0,00% 30/09/2022
Nguyễn Thái Hà 0 0,00% 30/09/2022