Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Thị Nhung Thành viên HĐQT 3.457.208 33,94% 21/08/2018
Nguyễn Sơn Tùng Thành viên HĐQT 2.090.880 20,53% 21/08/2018
Nguyễn Lan Hương 1.804.946 17,72% 31/12/2017
Nguyễn Văn Giang 1.161.600 11,40% 21/08/2018
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 795.177 7,81% 31/12/2017
Vũ Huy Hoàng 28.078 0,28% 14/11/2016
Vương Hải Sơn Thành viên HĐQT 3.432 0,03% 31/12/2017
Phạm Văn Phượng Phó Giám đốc 2.780 0,03% 31/12/2017
Đoàn Thị Hằng 2.363 0,02% 14/11/2016
Nguyễn Thị Lài Trưởng ban kiếm soát 2.224 0,02% 31/12/2017
Lê Anh Thức Phó Giám đốc 2.112 0,02% 31/12/2017
Vũ Trọng Hân Kế toán trưởng 0 0,00% 21/01/2020
Nguyễn Trọng Hùng Thành viên HĐQT 0 0,00% 21/01/2020
Phạm Xuân Phong Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 21/01/2020
Nguyễn Đức Tuyến 0 0,00% 21/01/2020
Đinh Thị Thúy Thanh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 21/01/2020
Đinh Hồng Quang 0 0,00% 21/01/2020
Đỗ Chí Thanh Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 21/01/2020
Nguyễn Thành Biên Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 21/08/2018