Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trần Việt Phú 0 0,00% 29/02/2016
Nguyễn Văn Hà 0 0,00% 29/02/2016
Phan Tấn Nhân 0 0,00% 29/02/2016
Cao Đức Hợi 0 0,00% 29/02/2016
Phạm Văn Tý 0 0,00% 29/02/2016
Nguyễn Duy Sâm 0 0,00% 29/02/2016
Triệu Anh Vũ Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 27/11/2022
Phạm Thanh Lâm Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 27/11/2022
Trần Thanh Toàn 0 0,00% 27/11/2022
Nguyễn Thị Tuyết Mai Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/11/2022
Nguyễn Thế Tuấn Anh Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/11/2022
Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt 0 0,00% 16/05/2022
Trần Văn Đoàn Tụ 0 0,00% 25/06/2019
Trương Thị Tuyết Mai 0 0,00% 27/06/2019
Đinh Thái Bình 0 0,00% 27/11/2022
Phạm Thị Phương Thảo 0 0,00% 27/11/2022
Đỗ Xuân Chiểu 0 0,00% 27/11/2022
Trương Văn Mãi 0 0,00% 27/11/2022
Nguyễn Minh Tính Tổng giám đốc 0 0,00% 27/11/2022
Nguyễn Công Thủy Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 27/11/2022