Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trần Thị Anh Thơ Thành viên HĐQT 1.112.759 13,55% 30/06/2022
CTCP Cảng Rau Quả 388.770 4,73% 31/12/2019
Phạm Ngọc Quỳnh Thành viên HĐQT 195.000 2,37% 30/06/2022
Trương Thị Hải Yến Kế toán trưởng 2.400 0,03% 30/06/2021
Hoàng Thị Mai 66 0,00% 31/12/2019
Đặng Vĩnh Hùng Phó Giám đốc 38 0,00% 30/06/2021
Lê Anh Dũng 0 0,00% 26/12/2016
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 0 0,00% 24/10/2021
Nguyễn Đăng Khoa 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Thị Minh Trang 0 0,00% 05/10/2022
Nguyễn Thanh Bình 0 0,00% 15/06/2017
Phạm Duy Hùng 0 0,00% 05/10/2022
Tổng Công ty Rau quả nông sản - CTCP 0 0,00% 08/11/2018
CTCP A.N.P.H.A 0 0,00% 31/12/2013
CTCP VINACAM 0 0,00% 11/06/2015
Huỳnh Kim Sắt 0 0,00% 31/12/2015
Đặng Như Bình 0 0,00% 05/04/2017
Bùi Công Giang 0 0,00% 17/06/2013
Nguyễn Mạnh Hoàng Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 05/10/2022
Lê Thị Xuân Tuyền 0 0,00% 05/10/2022