Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Rau quả nông sản - CTCP 0 0,00% 08/11/2018
CTCP A.N.P.H.A 0 0,00% 31/12/2013
CTCP VINACAM 0 0,00% 11/06/2015
Huỳnh Kim Sắt 0 0,00% 31/12/2015
Đặng Như Bình 0 0,00% 05/04/2017
Bùi Công Giang 0 0,00% 17/06/2013
Nguyễn Đỗ Thanh Phương 0 0,00% 25/11/2016
Huỳnh Nguyên 0 0,00% 11/06/2015
Cao Bình 0 0,00% 31/12/2017
Bùi Hoàng Chương 0 0,00% 30/06/2017
Tạ Mỹ Duyên 0 0,00% 31/12/2013
Nguyễn Thị Kim Phúc 0 0,00% 05/04/2017
Huỳnh Thị Minh Châu 0 0,00% 31/12/2015
Huỳnh Quang Báu 0 0,00% 25/11/2016
Trương Nguyệt Thu 0 0,00% 05/09/2017
Huỳnh Nguyễn Đức Vinh 0 0,00% 31/12/2015
Đặng Như Minh 0 0,00% 05/04/2017
Nguyễn Văn Tùng Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 01/12/2022
Tô Việt Sơn 0 0,00% 01/12/2022
Nguyễn Bình Nghiệp 0 0,00% 01/12/2022