Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Container Việt Nam 47.025.000 74,35% 31/12/2022
Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd. 13.750.000 21,74% 30/06/2021
Đoàn Thị Thanh Thủy 15.895 0,03% 15/12/2017
Cáp Trọng Cường Tổng giám đốc 6.952 0,01% 15/12/2017
Lê Thế Trung Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 21/03/2023
Nguyễn Dương Kim Khôi Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 21/03/2023
Trần Xuân Bạo 0 0,00% 21/03/2023
Chang Cheng-yung 0 0,00% 21/03/2023
Chang, Yen-I Thành viên HĐQT 0 0,00% 21/03/2023
Phạm Thị Thúy Nga Đại diện công bố thông tin 0 0,00% 21/03/2023
Trương Lý Thế Anh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 21/03/2023
Tạ Công Thông Thành viên HĐQT 0 0,00% 21/03/2023
Nguyễn Văn Tiến 0 0,00% 21/03/2023
Nguyễn Việt Trung Thành viên HĐQT 0 0,00% 21/03/2023
Đào Mạnh Đăng 0 0,00% 21/03/2023
Bùi Minh Hưng Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 21/03/2023
Wu, Kuang-Hui Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 21/03/2023
Nghiêm Thị Thùy Dương Kế toán trưởng 0 0,00% 21/03/2023