Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Lượng Khoa Toàn 6.873.720 4,58% 07/04/2021
Khuất Duy Tiến 50.000 0,03% 31/12/2018
Nguyễn Ngọc Thủy Tiên Trưởng ban kiếm soát 2.900 0,00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hạnh Kế toán trưởng 0 0,00% 04/10/2022
Hồ Thị Thu Hồng 0 0,00% 04/10/2022
Nguyễn Đình Quyết Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 04/10/2022
Trần Xuân Hiếu 0 0,00% 31/12/2016
Nguyễn Thắng Lợi 0 0,00% 08/09/2015
Đinh Công Trạng 0 0,00% 18/07/2013
Huỳnh Tấn Chung 0 0,00% 03/06/2013
Lê Thị Kim Ánh 0 0,00% 23/04/2013
Trương Thị Thanh Hương 0 0,00% 31/12/2012
Đinh Văn Chính 0 0,00% 17/07/2013
Đinh Thị Thúy Hạnh 0 0,00% 31/12/2014
Doãn Văn Thụy 0 0,00% 31/12/2012
Phạm Ngọc Hiệp 0 0,00% 31/12/2012
Nguyễn Đông 0 0,00% 31/12/2012
Phan Ngọc Đồng 0 0,00% 10/06/2015
Đinh Văn Tiến 0 0,00% 31/12/2012
CTCP Chứng khoán VIX 0 0,00% 21/04/2014