Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP 24.319.300 95,37% 30/06/2022
Phạm Tú Anh 16.500 0,06% 31/12/2019
Nguyễn Thanh Tòng Thành viên HĐQT 5.000 0,02% 30/06/2022
Trương Minh Long 5.000 0,02% 31/12/2020
Văn Thị Thu Hương Thành viên Ban kiểm soát 4.000 0,02% 30/06/2022
Lê Hoàng Như Uyên Tổng giám đốc 3.500 0,01% 30/06/2022
Vũ Thị Bình Nguyên Trưởng ban kiếm soát 2.500 0,01% 30/06/2022
Cao Thị Mỹ Trang 2.500 0,01% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hòa 2.000 0,01% 31/12/2020
Vũ Nhật Phương 1.000 0,00% 31/12/2020
Võ Hồng Tương 0 0,00% 31/12/2014
Hoàng Ly 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Bích Liên 0 0,00% 31/12/2015
Lê Thị Thu Hiền Thành viên HĐQT 0 0,00% 05/10/2022
Phạm Thị Thanh Bình Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 05/10/2022
Vũ Thế Đức 0 0,00% 31/12/2015
Hoàng Trọng Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 05/10/2022
Hoàng Ngọc Chiến 0 0,00% 05/10/2022
Lương Ngọc Bảo 0 0,00% 31/12/2017
Phạm Thị Mai Liên 0 0,00% 31/12/2015