Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Thị Hoàng Lan Kế toán trưởng 0 0,00% 27/09/2022
Trương Tứ Đệ Thành viên HĐQT 0 0,00% 15/05/2013
CTCP Chứng khoán Đại Việt 0 0,00% 09/06/2015
Nguyễn Tiến Trường Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 27/09/2022
Quách Đức Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Minh Tiến Thành viên HĐQT 0 0,00% 18/02/2014
Lữ Thị Hồng Nga Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 15/05/2013
Nguyễn Thị Thu Trang 0 0,00% 05/10/2015
Phan Thị Thu Hương 0 0,00% 05/10/2015
Nguyễn Văn Thắng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 27/09/2022
Lê Văn Hiền Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/09/2022
Lê Quang Nghĩa Thành viên HĐQT 0 0,00% 27/09/2022
Lý Lệ Hoa 0 0,00% 09/06/2015
Nguyễn Nguyệt Nga 0 0,00% 09/06/2015
Nguyễn Thái Bình 0 0,00% 27/09/2022
Nguyễn Huy Chính 0 0,00% 31/12/2013
Nguyễn Huy Cao An 0 0,00% 09/06/2015
Đỗ Thị Lan Chi 0 0,00% 17/05/2011
Nguyễn Thị Thu Hương 0 0,00% 09/06/2015
Nguyễn Hoàng Chung 0 0,00% 09/06/2015