Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam - CTCP 4.784.000 40,00% 30/06/2022
CTCP Hàng hải Phú Mỹ 848.285 7,09% 30/06/2022
Nguyễn Anthony 0 0,00% 02/10/2022
Trang Hữu Nghĩa 0 0,00% 31/12/2012
Trần Thị Diễm Thúy 0 0,00% 02/10/2022
Trần Chí Dũng 0 0,00% 02/10/2022
Cao Minh Lãm 0 0,00% 02/10/2022
Nguyễn Văn Kim 0 0,00% 02/10/2022
Đoàn Minh Thư 0 0,00% 02/10/2022
Nguyễn Tiến Dũng Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 02/10/2022
Trần Hữu Hiệp 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Thanh Hoàng 0 0,00% 27/07/2015
Phan Ngọc Bình Kế toán trưởng 0 0,00% 31/12/2015
CTCP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim 0 0,00% 03/08/2021
Nguyễn Đăng Trình 0 0,00% 31/12/2014
Lê Thị Kim Long 0 0,00% 09/09/2014
Nguyễn Văn Hồ Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 23/07/2015
Liêu Cẩm Yến 0 0,00% 31/12/2015
Dương Lê Dũng 0 0,00% 05/09/2014
Nguyễn Thị Tuyết Minh 0 0,00% 03/08/2021