Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trần Chí Dũng 0 0,00% 09/12/2022
Cao Minh Lãm 0 0,00% 09/12/2022
Nguyễn Văn Kim 0 0,00% 09/12/2022
Đoàn Minh Thư 0 0,00% 09/12/2022
Nguyễn Tiến Dũng Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 09/12/2022
Trương Quốc Linh Thành viên HĐQT 0 0,00% 09/12/2022
Trần Thanh Hùng 0 0,00% 09/12/2022
Lê Minh Việt 0 0,00% 09/12/2022
Nguyễn Thuận 0 0,00% 09/12/2022
Nguyễn Quang Huy Thành viên HĐQT 0 0,00% 09/12/2022
Phạm Văn Ẩn 0 0,00% 09/12/2022
Nguyễn Ngọc Nam 0 0,00% 09/12/2022
Nguyễn Như Khoa Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 09/12/2022
Đinh Thị Lan Phương 0 0,00% 09/12/2022