Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Đăng Trình 0 0,00% 31/12/2014
Lê Thị Kim Long 0 0,00% 09/09/2014
Nguyễn Văn Hồ Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 23/07/2015
Liêu Cẩm Yến 0 0,00% 31/12/2015
Dương Lê Dũng 0 0,00% 05/09/2014
Nguyễn Thị Tuyết Minh 0 0,00% 03/08/2021
Nguyễn Tường Vi Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 29/01/2023
Trần Hữu Hiệp 0 0,00% 31/12/2015
Nguyễn Ngọc Vinh 0 0,00% 29/01/2023
Châu Hiếu Dũng 0 0,00% 29/01/2023
Trần Thị Diễm Thúy 0 0,00% 29/01/2023
Lê Minh Việt 0 0,00% 29/01/2023
Nguyễn Thuận 0 0,00% 29/01/2023
Nguyễn Quang Huy Thành viên HĐQT 0 0,00% 29/01/2023