Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Nguyễn Đình Điệp 1.446.790 18,03% 17/08/2020
Bùi Thị Kim Cúc 613.200 7,64% 08/03/2021
Nguyễn Thị Bích Liên 339.250 4,23% 20/05/2021
Lê Thị Thúy Hằng 0 0,00% 02/10/2022
Nguyễn Văn Báu 0 0,00% 13/12/2013
Nguyễn Thị Hồng Gấm 0 0,00% 31/12/2013
Nguyễn Đức Lễ 0 0,00% 31/12/2016
Phạm Hùng Ước 0 0,00% 26/12/2017
Phạm Thị Khánh Vân 0 0,00% 02/10/2022
Lý Vĩ Phát 0 0,00% 02/10/2022
Nguyễn Thị Thanh Thúy 0 0,00% 31/12/2014
Đỗ Thái Hưng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 02/10/2022
Phan Tiến Dũng 0 0,00% 02/10/2022
Fukushima Nobuo 0 0,00% 31/12/2016
Lin Chin Yuan 0 0,00% 31/12/2013
SBI Securities Co., Ltd 0 0,00% 31/12/2016
Cheng, Hsiang Chung 0 0,00% 31/12/2014
Matsumaru Ko 0 0,00% 31/12/2016
Nishizawa Teruaki 0 0,00% 31/12/2014
Tamuara Masatoshi 0 0,00% 31/12/2016