Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại Thương 505.540 5,36% 30/06/2022
CTCP Đầu tư Toàn Việt 392.160 4,36% 10/08/2021
Nguyễn Bích Ngọc 389.320 4,13% 30/06/2022
Vũ Thế Đức Chủ tịch HĐQT 323.720 3,43% 30/06/2022
CTCP VINAFREIGHT 120.890 1,28% 30/06/2022
Nguyễn Nam Tiến Tổng giám đốc 101.560 1,08% 30/06/2022
Trương Minh Long 101.100 1,12% 31/12/2020
Trang Anh Xuân Thành viên Ban kiểm soát 84.950 0,90% 30/06/2022
Vũ Quốc Bảo Thành viên HĐQT 72.000 0,76% 30/06/2022
Trần Thị Hồng 71.430 0,79% 31/12/2020
Trần Thị Bình 56.040 0,62% 31/12/2019
Dương Việt Hà 50.550 0,54% 30/06/2022
Trần Chí Sơn 50.000 0,56% 31/12/2019
Hoàng Thị Duy Thảo Đại diện công bố thông tin 36.200 0,38% 30/06/2022
Vũ Thị Bình Nguyên 25.380 0,28% 31/12/2019
Nguyễn Quốc Huy Thành viên HĐQT 21.770 0,23% 30/06/2022
Vũ Thị Việt Hương 19.780 0,21% 30/06/2022
CTCP Transimex 15.000 0,16% 30/06/2022
Nguyễn Anh Nam Kế toán trưởng 13.000 0,14% 30/06/2022
Đinh Quang Ngọc 11.640 0,13% 31/12/2021