Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 4.000.000 30,19% 13/05/2021
Lê Chí Cường 1.000.000 7,55% 13/05/2021
Nguyễn Thị Hương 670.249 4,70% 30/06/2022
Thân Hoài Nhân 418.449 5,07% 31/12/2019
Lê Anh Tuấn Giám đốc 355.499 2,49% 30/06/2022
Lê Hải Đoàn 300.256 2,11% 30/06/2022
Lê Đức Liên 250.314 1,76% 31/12/2021
Võ Quốc Dũng 175.000 1,23% 31/12/2021
Đinh Thị Doan 104.249 0,73% 30/06/2022
Hồ Thị Phương 99.875 0,70% 31/12/2021
Lê Thị Thanh Hương 94.625 0,66% 31/12/2021
Nguyễn Thị Thu Hà Kế toán trưởng 90.400 0,63% 30/06/2022
Lê Xuân Hà 89.500 0,63% 31/12/2021
Lê Đức Linh 89.000 0,62% 31/12/2021
Trần Hồng Quynh 75.000 0,53% 30/06/2022
Bùi Việt Dũng 69.625 0,49% 30/06/2022
Đặng Văn Tiếp 62.500 0,44% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hiệt 35.236 0,25% 30/06/2022
Vũ Xuân Chiến 30.000 0,21% 31/12/2021
Lê Đức Lưu 28.750 0,20% 30/06/2021