Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Phát điện 1 39.062.236 36,65% 31/12/2021
CTCP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc 18.299.281 17,17% 31/12/2021
CTCP Nhiệt điện Phả Lại 11.311.657 10,61% 31/12/2021
Công đoàn Điện lực Miền Trung 3.461.101 3,25% 31/12/2021
Trần Thị Thu Thủy 1.003.564 0,94% 31/12/2021
Nguyễn Thanh Tùng Tổng giám đốc 625.474 0,59% 31/12/2021
Nguyễn Thị Tuyết Thành viên Ban kiểm soát 63.285 0,06% 31/12/2021
Đỗ Đức Hùng Thành viên HĐQT 25.261 0,02% 31/12/2021
Nguyễn Minh Hải Thành viên Ban kiểm soát 24.842 0,02% 31/12/2021
Khuất Thị Minh Phương 24.518 0,02% 30/06/2020
Hồ Quang Hải 10.660 0,01% 31/12/2019
Phan Thế Chuyền 5.293 0,00% 31/12/2021
Trần Văn Được Thành viên HĐQT 5.200 0,00% 30/06/2020
Nguyễn Văn Khóa Thành viên HĐQT 393 0,00% 31/12/2021
Phạm Đình Lê Phó Tổng giám đốc 213 0,00% 31/12/2021
Trần Tấn Nhật Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 06/10/2022
Lê Thị Thúy Loan 0 0,00% 06/10/2022
Nguyễn Hoàng Đạo Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 06/10/2022
Trần Anh Tuấn 0 0,00% 06/10/2022
Nguyễn Thị Nga 0 0,00% 06/10/2022