Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 12.475.008 51,00% 30/06/2022
Nguyễn Đức Thuấn Thành viên HĐQT 4.948.720 20,23% 30/06/2022
Lâm Thị Mai 2.062.980 8,43% 30/06/2022
CTCP Đầu tư và Xúc tiến Thương mại Việt Nam - Lefaso 228.424 0,93% 30/06/2022
CTCP Đầu tư Thái Bình 214.816 0,88% 30/06/2022
Nguyễn Thân Tổng giám đốc 40.149 0,16% 30/06/2022
Nguyễn Xuân Khánh Trưởng ban kiếm soát 8.310 0,03% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thu Hoài 5.488 0,02% 30/06/2022
Nguyễn Xuân Đà Đại diện công bố thông tin 4.704 0,02% 30/06/2022
Thái Nguyên Luật Kế toán trưởng 1.568 0,01% 30/06/2022
Phạm Văn Chương 0 0,00% 07/12/2022
Lê Quốc Lâm 0 0,00% 07/12/2022
Đoàn Tấn Vinh 0 0,00% 31/12/2016
Trần Thị Mộng Thu 0 0,00% 31/12/2017
Văn Phú Tâm 0 0,00% 31/12/2015
Lê Ngọc Quang Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 07/12/2022
Nguyễn Thị Thanh Thảo Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 07/12/2022
Nguyễn Đình Nhuần 0 0,00% 07/12/2022
Đặng Anh Minh 0 0,00% 07/12/2022
Nguyễn Minh Việt Hưng Thành viên HĐQT 0 0,00% 07/12/2022