Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
UBND Tỉnh Vĩnh Phúc 10.805.776 96,75% 31/12/2021
Lê Thị Kim Thanh Thành viên HĐQT 25.400 0,23% 30/06/2022
Nguyễn Văn Khánh Tổng giám đốc 20.600 0,18% 30/06/2022
Bùi Thị Thúy Ngọc Kế toán trưởng 9.200 0,08% 30/06/2022
Đỗ Thanh Hải Chủ tịch HĐQT 8.400 0,08% 30/06/2022
Ninh Duy Giang Thành viên HĐQT 5.600 0,05% 30/06/2022
Trần Duy Thập Thành viên HĐQT 5.000 0,04% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thúy Thành viên Ban kiểm soát 2.500 0,02% 30/06/2022
Vũ Xuân Phương Thành viên Ban kiểm soát 1.900 0,02% 30/06/2022
Quách Việt Hùng Trưởng ban kiếm soát 1.500 0,01% 30/06/2022
Phạm Thị Hồng Hạnh 600 0,01% 31/12/2021
Kiều Đức Thắng 0 0,00% 02/10/2022
Trần Quang Ngọc 0 0,00% 27/04/2017
Vũ Thị Bấc 0 0,00% 27/04/2017
Vũ Thị Mau 0 0,00% 27/04/2017
Vũ Quang Đoán 0 0,00% 27/04/2017
Nguyễn Huy Hùng 0 0,00% 31/12/2017
Nguyễn Thị Quỳnh Anh 0 0,00% 31/12/2017