Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 1.836.000 51,01% 31/12/2021
America LLC 134.280 3,73% 31/12/2021
Nguyễn Tùng Linh 13.100 0,36% 30/06/2022
Phạm Thị Thu Thủy Đại diện công bố thông tin 11.991 0,33% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Sơn Thành viên HĐQT 11.192 0,31% 30/06/2022
Bùi Văn Mạnh Thành viên HĐQT 10.153 0,28% 30/06/2022
Phan Thị Hương Trưởng ban kiếm soát 9.981 0,28% 30/06/2022
Nguyễn Thị Ngọc Trinh Thành viên Ban kiểm soát 9.894 0,27% 30/06/2022
Yamatomo Kenji 7.300 0,20% 31/12/2021
Nguyễn Thị Thanh Thảo Kế toán trưởng 6.516 0,18% 30/06/2022
Nguyễn Kim Ngân 6.327 0,18% 30/06/2022
Nguyễn Quang Trung Phó Giám đốc 6.116 0,17% 30/06/2022
Phạm Thị Đào 4.683 0,13% 30/06/2022
Nguyễn Văn Thanh Phó Giám đốc 3.567 0,10% 30/06/2022
Hoàng Thị Hải Yến 1.839 0,05% 30/06/2022
Nguyễn Văn Trường 1.839 0,05% 31/12/2019
Nakamura Noriko 1.700 0,05% 31/12/2021
Park Sung Jae 1.418 0,04% 31/12/2021
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Ltd 600 0,02% 31/12/2021
Ong Kian Soon 0 0,00% 30/03/2016