Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Công ty TNHH Năng lượng R.E.E 119.195.478 50,45% 12/09/2022
Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP 72.183.049 30,55% 30/06/2022
Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity 23.329.724 9,88% 31/12/2021
Võ Thành Trung Chủ tịch HĐQT 298.242 0,13% 30/06/2022
Dương Tấn Tưởng Phó Tổng giám đốc 21.190 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Văn Thanh Tổng giám đốc 21.183 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Đức Đối 0 0,00% 05/06/2015
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 0 0,00% 06/12/2016
Swiftcurrent Partners LP 0 0,00% 05/06/2015
Halley Sicav - Halley Asian Prosperity 0 0,00% 17/11/2017
Vietnam Infrastructure Strategic Ltd 0 0,00% 14/07/2015
Forum One - VCG Partners Vietnam Fund 0 0,00% 14/07/2015
VIAC No.1 Partnership Ltd., 0 0,00% 28/04/2016
Hoàng Thị Thảo 0 0,00% 05/06/2015
Deutsche Bank AG 0 0,00% 11/04/2013
Lê Văn Diễn 0 0,00% 29/09/2022
Deutsche Bank AG, London Branch 0 0,00% 04/07/2013
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 0 0,00% 31/03/2016
Công ty TNHH Hoàn Mỹ 0 0,00% 08/03/2019
Nguyễn Hồng Sơn 0 0,00% 29/09/2022