Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Forum One - VCG Partners Vietnam Fund 0 0,00% 14/07/2015
Nguyễn Hồng Sơn 0 0,00% 09/12/2022
Lê Văn Diễn 0 0,00% 09/12/2022
Quách Vĩnh Bình Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 09/12/2022
Swiftcurrent Offshore Master, Ltd 0 0,00% 05/06/2015
Trần Thị Hoài Hương 0 0,00% 09/12/2022
Phan Hồng Quân 0 0,00% 09/12/2022
Trần Mạnh Hữu 0 0,00% 09/12/2022
Tập đoàn Điện lực Việt Nam 0 0,00% 20/12/2013
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ 0 0,00% 14/03/2013
Trần Lê Cảnh 0 0,00% 14/03/2017
Vũ Hiền 0 0,00% 14/03/2017
Đặng Thị Hồng Phương 0 0,00% 14/03/2017
Lê Quang Toản 0 0,00% 09/12/2022
Trương Minh Hùng 0 0,00% 09/12/2022
Deutsche Bank AG, London Branch 0 0,00% 04/07/2013
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 0 0,00% 31/03/2016
Công ty TNHH Hoàn Mỹ 0 0,00% 08/03/2019
Trần Văn Hoàng Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 09/12/2022
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam 0 0,00% 05/06/2015