Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Phạm Xuân Hòa 1.520.798 20,14% 17/08/2018
Lưu Hữu Phước 1.329.400 17,61% 17/08/2018
Nguyễn Văn Chương 1.318.629 17,47% 17/08/2018
Phạm Văn Thanh 1.310.919 17,36% 17/08/2018
Bùi Thị Liễu 413.600 5,48% 04/10/2018
Phạm Quang Vinh 14.360 0,19% 31/12/2017
Đỗ Thị Hồng Vân 8.720 0,12% 30/06/2017
Vũ Thị Huyền 4.673 0,06% 31/12/2016
Đỗ Kim Sơn 3.815 0,05% 30/06/2017
Nguyễn Thị Hoa 2.906 0,04% 03/06/2015
Phạm Văn Đức 1.120 0,01% 31/12/2016
Nguyễn Thị Hậu Đại diện công bố thông tin 785 0,01% 30/06/2017
Nguyễn Vi Tùng 57 0,00% 31/12/2015
Vũ Thị Hương 35 0,00% 31/12/2016
Nguyễn Đạo Hòa 0 0,00% 28/11/2019
Nguyễn Ngọc Kiến 0 0,00% 28/11/2019
Bùi Hồng Trường 0 0,00% 15/07/2016
Đặng Quang Vinh 0 0,00% 01/10/2018
Bùi Văn Hữu 0 0,00% 08/08/2018
Cao Đức Thắng Phó Tổng giám đốc 0 0,00% 14/12/2016