Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
CTCP Vietravel Holdings 7.036.324 40,68% 31/12/2021
CTCP Đầu tư và Phát triển Vietravel 636.586 3,68% 31/12/2021
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch và Lữ hành Quốc tế Sài Gòn 512.555 2,96% 31/12/2021
Nguyễn Minh Ngọc Đại diện công bố thông tin 407.519 2,36% 31/12/2021
Nguyễn Quốc Kỳ Chủ tịch HĐQT 286.530 1,66% 31/12/2021
Trần Đoàn Thế Duy Thành viên HĐQT 199.773 1,16% 31/12/2021
Võ Quang Liên Kha Tổng giám đốc 199.535 1,15% 31/12/2021
Nguyễn Thị Lê Hương Thành viên HĐQT 198.323 1,15% 31/12/2021
Nguyễn Lưu 124.565 0,72% 31/12/2019
Mạc Lê Đan Thanh 124.383 0,72% 25/03/2019
Huỳnh Phan Phương Hoàng Phó Tổng giám đốc 113.437 0,66% 31/12/2021
Nguyễn Hà Trung Phó Tổng giám đốc 93.540 0,54% 31/12/2021
Đỗ Thanh Hùng Giám đốc tài chính 90.565 0,52% 31/12/2021
Đỗ Thành Chiến 72.878 0,42% 30/06/2021
Ngô Chí Dũng 44.542 0,26% 04/10/2019
Trần Thị Việt Hương 37.986 0,22% 31/12/2019
La Huệ Kế toán trưởng 12.762 0,07% 31/12/2021
Nguyễn Nguyệt Vân Khanh Thành viên HĐQT 5.719 0,03% 31/12/2021
Vũ Đức Biên Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/12/2022
Lê Kiên Thành Thành viên HĐQT 0 0,00% 01/12/2022