Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Viglacera - CTCP 498.712 24,93% 31/12/2021
Nguyễn Văn Duy Thành viên HĐQT 291.337 14,57% 31/12/2022
Nguyễn Văn Cơ Chủ tịch HĐQT 192.392 9,62% 31/12/2022
Nguyễn Văn Thân 176.700 8,83% 31/12/2021
Nguyễn Thị Mơ Kế toán trưởng 99.919 5,00% 31/12/2022
Nguyễn Văn Quang 99.810 4,99% 31/12/2022
Vũ Thị Nhung 31.034 1,55% 31/12/2022
Nguyễn Như Kiến 16.000 0,80% 31/12/2022
Tạ Vũ Nam Giang Thành viên HĐQT 8.976 0,45% 31/12/2022
Trần Xuân Hùng Thành viên HĐQT 7.821 0,39% 31/12/2022
Nguyễn Thạc Lạp 718 0,04% 31/12/2022
America LLC 300 0,01% 29/06/2021
CTCP Gạch Ngói Từ Sơn 205 0,01% 31/12/2020
Nguyễn Đức Nghĩa 147 0,01% 31/12/2022
Trần Hoàng Anh 0 0,00% 30/06/2015
Nguyễn Thị Thanh Hương Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 09/02/2023
Nguyễn Anh Tuấn (B) 0 0,00% 09/02/2023
Nguyễn Huy Thuật Thành viên HĐQT 0 0,00% 09/02/2023
Nguyễn Thị Hải Yến 0 0,00% 16/10/2009
Lê Ngân Bình Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 09/02/2023