Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng Công ty Viglacera - CTCP 498.712 24,93% 31/12/2021
Nguyễn Văn Duy Thành viên HĐQT 291.337 14,57% 30/06/2022
Nguyễn Văn Cơ Chủ tịch HĐQT 192.392 9,62% 30/06/2022
Nguyễn Văn Thân 176.700 8,83% 31/12/2021
Nguyễn Thị Mơ Kế toán trưởng 99.919 5,00% 30/06/2022
Nguyễn Văn Quang 99.810 4,99% 30/06/2022
Vũ Thị Nhung 31.034 1,55% 30/06/2022
Nguyễn Như Kiến 16.000 0,80% 30/06/2022
Tạ Vũ Nam Giang Thành viên HĐQT 8.976 0,45% 30/06/2022
Trần Xuân Hùng Thành viên HĐQT 7.821 0,39% 30/06/2022
Nguyễn Thạc Lạp 718 0,04% 30/06/2022
America LLC 300 0,01% 29/06/2021
CTCP Gạch Ngói Từ Sơn 205 0,01% 31/12/2020
Nguyễn Đức Nghĩa 147 0,01% 30/06/2022
Trần Hoàng Anh 0 0,00% 30/06/2015
Nguyễn Ngọc Tranh 0 0,00% 06/12/2022
Phan Minh Hải Lăng 0 0,00% 06/12/2022
CTCP Chứng Khoán Tân Việt 0 0,00% 05/07/2016
Nguyễn Văn Hiếu 0 0,00% 31/12/2014
Doãn Thị Chung 0 0,00% 04/06/2015