Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Hoàng Phương Hằng 1.683.220 4,97% 31/12/2021
Luyện Quang Thắng Chủ tịch HĐQT 300.000 0,88% 30/06/2022
Đỗ Đức Lộc Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 26/09/2022
Đinh Thị Lan Anh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 26/09/2022
Phạm Hoàng Hải Thành viên HĐQT 0 0,00% 26/09/2022
Trần Thị Hòa 0 0,00% 26/09/2022
Lê Thị Giang Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 26/09/2022
Nguyễn Quang Anh Tổng giám đốc 0 0,00% 26/09/2022
Trịnh Quang Huy 0 0,00% 26/09/2022
Bùi Thị Việt Hà Kế toán trưởng 0 0,00% 26/09/2022