Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP 1.090.000 54,50% 31/12/2022
Nguyễn Hữu Hành Thành viên HĐQT 248.336 12,42% 31/12/2022
Lưu Xuân Quang Thành viên HĐQT 5.000 0,25% 31/12/2021
Vũ Đức Toàn Phó Giám đốc 3.400 0,17% 31/12/2022
Lê Thị Vinh 1.600 0,08% 31/12/2022
Nguyễn Văn Hải Kế toán trưởng 1.500 0,08% 31/12/2022
Đặng Thị Thanh Huyền 1.000 0,05% 31/12/2022
Nguyễn Hải Đăng Thành viên HĐQT 730 0,04% 31/12/2021
Nguyễn Văn Sơn 500 0,03% 31/12/2022
Nguyễn Thị Thu Trang 500 0,03% 31/12/2022
Lê Ngọc Bình Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 02/03/2022
Lê Mạnh Hùng 0 0,00% 08/03/2022
Bùi Khánh Linh Trưởng ban kiếm soát 0 0,00% 30/01/2023
Bùi Việt Trung Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 30/01/2023
Nguyễn Việt Dũng Phó Giám đốc 0 0,00% 30/01/2023
Ngô Văn Dũng Chủ tịch HĐQT 0 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hương Thành viên HĐQT 0 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Thị Mai Trang 0 0,00% 30/06/2022