Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 2.340.000 65,00% 30/06/2022
CTCP Anova 858.400 23,84% 30/06/2022
Công đoàn CTCP Thuốc Thú y Trung ương VETVACO 38.200 1,06% 30/06/2022
Nguyễn Tuấn Hùng Tổng giám đốc 9.600 0,27% 30/06/2022
CTCP Thuốc Thú y Trung ương VETVACO 9.000 0,25% 31/12/2021
Đào Quang Thụ Phó Tổng giám đốc 3.600 0,10% 30/06/2022
Lưu Thị Loan Kế toán trưởng 3.100 0,09% 30/06/2022
Nguyễn Phương Lan Phó Tổng giám đốc 2.200 0,06% 31/12/2019
Hoàng Thị Phương Thảo 2.200 0,06% 30/06/2022
Phạm Thanh Long Chủ tịch HĐQT 2.000 0,06% 30/06/2022
Bùi Tuấn Anh Trưởng ban kiếm soát 1.500 0,04% 30/06/2022
Trần Thị Chinh 1.100 0,03% 30/06/2022
Bùi Thị Thu Phương Thành viên Ban kiểm soát 1.000 0,03% 30/06/2022
Phạm Văn Thanh Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 25/09/2022
Nguyễn Hiếu Liêm Thành viên HĐQT 0 0,00% 25/09/2022