Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Triệu Đức Phong Thành viên Ban kiểm soát 0 0,00% 01/12/2016
Nguyễn Văn Kiên 0 0,00% 15/07/2021
Nguyễn Anh Sơn 0 0,00% 15/07/2021
Nguyễn Thị Thủy Kế toán trưởng 0 0,00% 15/07/2021