Cơ cấu cổ đông

Cổ đông lớn

Tên Vị trí Số cổ phần
Trần Xuân Chính Chủ tịch HĐQT 518.250 17,28% 30/06/2022
Trần Xuân Minh Tổng giám đốc 332.325 11,08% 30/06/2022
Nguyễn Anh Tuấn Thành viên HĐQT 330.050 11,00% 30/06/2022
Ngô Đình Khương Thành viên HĐQT 323.950 10,80% 30/06/2022
Vũ Hồng Vân 128.800 4,29% 30/06/2022
Đặng Vũ Quyền Phó Tổng giám đốc 72.200 2,41% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hồng Giang 57.500 1,92% 30/06/2022
Đinh Hữu Phương Thành viên Ban kiểm soát 55.750 1,86% 30/06/2022
Trần Ngọc Tân Thành viên Ban kiểm soát 53.450 1,78% 30/06/2022
Trương Thị Nhâm 27.600 0,92% 30/06/2022
Nguyễn Cao Ngọc Phó Tổng giám đốc 19.450 0,65% 30/06/2022
Trần Xuân Trí 10.150 0,34% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Ngoạn 6.600 0,22% 31/12/2019
Lê Công Tinh Thành viên HĐQT 5.750 0,19% 30/06/2022
Trần Quang Hưng Trưởng ban kiếm soát 1.175 0,04% 30/06/2022